தமிழ் இலக்கியம் 2004 - தொகுப்பு

1. தமிழ் இலக்கியம் 2004 - வலைபரப்பு - பத்ரி

2. தமிழ் இலக்கியம் 2004 - பா.ராகவன்

3. பா.ராகவன் வாசித்த கட்டுரை

4. இரா.முருகன் வாசித்த கட்டுரை.

5. தமிழ் இலக்கியம் 2004, பலே பத்ரி - இரா.முருகன்

6. முதல் நாள் நிகழ்ச்சிகள் - இரா.முருகன்

7. தமிழ் இலக்கியம் 2004 - snippets - இகாரஸ்

8. இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் - sidelights 1 - இரா.முருகன்

9. இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் - sidelights 2 - இரா.முருகன்

10. தமிழ் இலக்கியம் 2004 - 1 - பத்ரி

11. தமிழ் இலக்கியம் 2004 - 2 - பத்ரி

12. தமிழ் இலக்கியம் 2004 - 3 - பத்ரி

13. சச்சிதானந்தன் உரை - வாஞ்சி

14. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் - கோவை ஞானி - இரா.முருகன்

15. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் - சிறீசுகந்தராஜா - இரா.முருகன்

16. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் - திருப்பூர் கிருஷ்ணன்-இரா.முருகன்

17. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் - கவிஞர்கள் - இரா.முருகன்

Comments

Popular posts from this blog

இன்குலாப் பகளாபாத், தெலுங்கு பேசினா ஹைதராபாத்

Mani Ratnam's Guru - Review

வரைவின் மகளிர் from பாண்டவபுரம்